باناساک

لانگدک-روسیلن رگین
فرانسه

Banassac

France

درباره شهرباناساک

شهرباناساک در استان لانگدک-روسیلن رگین واقع شده است

سایر شهرهای هم استان باناساک