آبایس

لانگدک-روسیلن رگین
فرانسه

Aubais

France

درباره شهرآبایس

شهرآبایس در استان لانگدک-روسیلن رگین واقع شده است

سایر شهرهای هم استان آبایس