جسینی

ایل-د-فرانس رگین
فرانسه

Jossigny

France

درباره شهرجسینی

شهرجسینی در استان ایل-د-فرانس رگین واقع شده است

سایر شهرهای هم استان جسینی