چلس

ایل-د-فرانس رگین
فرانسه

Chelles

France

درباره شهرچلس

شهرچلس در استان ایل-د-فرانس رگین واقع شده است

سایر شهرهای هم استان چلس