کرویسی-سار-ور

هآت-نرماندی رگین
فرانسه

Croisy Sur Eure

France

درباره شهرکرویسی-سار-ور

شهرکرویسی-سار-ور در استان هآت-نرماندی رگین واقع شده است

سایر شهرهای هم استان کرویسی-سار-ور