پیانتلی کالدارلو

کرس رگین
فرانسه

Pianottoli Caldarello

France

درباره شهرپیانتلی کالدارلو

شهرپیانتلی کالدارلو در استان کرس رگین واقع شده است

سایر شهرهای هم استان پیانتلی کالدارلو