چابریس

سنتر رگین
فرانسه

Chabris

France

درباره شهرچابریس

شهرچابریس در استان سنتر رگین واقع شده است

سایر شهرهای هم استان چابریس