چامبل-میزینی

بورگن رگین
فرانسه

Chambolle Musigny

France

درباره شهرچامبل-میزینی

شهرچامبل-میزینی در استان بورگن رگین واقع شده است

سایر شهرهای هم استان چامبل-میزینی