لالاسل

باس-نرماندی رگین
فرانسه

Lalacelle

France

درباره شهرلالاسل

شهرلالاسل در استان باس-نرماندی رگین واقع شده است

سایر شهرهای هم استان لالاسل