ل'ایگل

باس-نرماندی رگین
فرانسه

L'Aigle

France

درباره شهرل'ایگل

شهرل'ایگل در استان باس-نرماندی رگین واقع شده است

سایر شهرهای هم استان ل'ایگل