ساینت-وینسنت-د-پرتیناس

آکایتاین رگین
فرانسه

Saint Vincent de Pertignas

France

درباره شهرساینت-وینسنت-د-پرتیناس

شهرساینت-وینسنت-د-پرتیناس در استان آکایتاین رگین واقع شده است

سایر شهرهای هم استان ساینت-وینسنت-د-پرتیناس