گاردگان-ت-تورتیراک

آکایتاین رگین
فرانسه

Gardegan et Tourtirac

France

درباره شهرگاردگان-ت-تورتیراک

شهرگاردگان-ت-تورتیراک در استان آکایتاین رگین واقع شده است

سایر شهرهای هم استان گاردگان-ت-تورتیراک