کلمار

آلساس رگین
فرانسه

Colmar

France

درباره شهرکلمار

شهرکلمار در استان آلساس رگین واقع شده است

سایر شهرهای هم استان کلمار