تامپر

پیرکانما پروینس
فنلاند

Tampere

Finland

درباره شهرتامپر

شهرتامپر در استان پیرکانما پروینس واقع شده است