واهتسلیینا

وراما کونتی
استونی

Vahtseliina

Estonia

درباره شهرواهتسلیینا

شهرواهتسلیینا در استان وراما کونتی واقع شده است

سایر شهرهای هم استان واهتسلیینا