تروا

والگاما کونتی
استونی

Torva

Estonia

درباره شهرتروا

شهرتروا در استان والگاما کونتی واقع شده است