تارتا

تارتاما کونتی
استونی

Tartu

Estonia

درباره شهرتارتا

شهرتارتا در استان تارتاما کونتی واقع شده است