کارسار

سارما کونتی
استونی

Kuressaare

Estonia

درباره شهرکارسار

شهرکارسار در استان سارما کونتی واقع شده است