ویلیج کراستاتیزا

سملیان پروینس
بلغارستان

Village Krastatiza

Bulgaria

درباره شهرویلیج کراستاتیزا

شهرویلیج کراستاتیزا در استان سملیان پروینس واقع شده است