ایالت تیرل

اتریش
اروپا

Tyrol State

Austria

درباره استانایالت تیرل

استان ایالت تیرل در کشور اتریش واقع شده است

شهرهای استان ایالت تیرل