سول

ایالت تیرل
اتریش

Soell

Austria

درباره شهرسول

شهرسول در استان ایالت تیرل واقع شده است

سایر شهرهای هم استان سول