پیلبرگ

ایالت تیرل
اتریش

Pillberg

Austria

درباره شهرپیلبرگ

شهرپیلبرگ در استان ایالت تیرل واقع شده است

سایر شهرهای هم استان پیلبرگ