اوبرمیمینگ

ایالت تیرل
اتریش

Obermieming

Austria

درباره شهراوبرمیمینگ

شهراوبرمیمینگ در استان ایالت تیرل واقع شده است

سایر شهرهای هم استان اوبرمیمینگ