سممرینگ

ایالت ستیریا
اتریش

Semmering

Austria

درباره شهرسممرینگ

شهرسممرینگ در استان ایالت ستیریا واقع شده است

سایر شهرهای هم استان سممرینگ