ایالت سالزبارگ

اتریش
اروپا

Salzburg State

Austria

درباره استانایالت سالزبارگ

استان ایالت سالزبارگ در کشور اتریش واقع شده است

شهرهای استان ایالت سالزبارگ