ذرمی

ولر کونتی
آلبانی

Dhermi

Albania

درباره شهرذرمی

شهرذرمی در استان ولر کونتی واقع شده است

سایر شهرهای هم استان ذرمی