ساینت آندرو پاریش

گرنادا
آمریکای مرکزی و کارائیب

Saint Andrew Parish

Grenada

درباره استانساینت آندرو پاریش

استان ساینت آندرو پاریش در کشور گرنادا واقع شده است