پالمیچال

سان جوز پروینس
کاستاریکا

Palmichal

Costa Rica

درباره شهرپالمیچال

شهرپالمیچال در استان سان جوز پروینس واقع شده است