کارریدابات

سان جوز پروینس
کاستاریکا

Curridabat

Costa Rica

درباره شهرکارریدابات

شهرکارریدابات در استان سان جوز پروینس واقع شده است