تیگر

هردیا پروینس
کاستاریکا

Tigre

Costa Rica

درباره شهرتیگر

شهرتیگر در استان هردیا پروینس واقع شده است