سان آنتنیو

هردیا پروینس
کاستاریکا

San Antonio

Costa Rica

درباره شهرسان آنتنیو


شهرسان آنتنیو در استان هردیا پروینس واقع شده است این شهر پایتخت کشور کاستاریکا می باشد