هردیا

هردیا پروینس
کاستاریکا

Heredia

Costa Rica

درباره شهرهردیا

شهرهردیا در استان هردیا پروینس واقع شده است