پرتو لیمن

کارتاگو پروینس
کاستاریکا

Puerto Limon

Costa Rica

درباره شهرپرتو لیمن

شهرپرتو لیمن در استان کارتاگو پروینس واقع شده است

سایر شهرهای هم استان پرتو لیمن