کارتاگو

کارتاگو پروینس
کاستاریکا

Cartago

Costa Rica

درباره شهرکارتاگو

شهرکارتاگو در استان کارتاگو پروینس واقع شده است

سایر شهرهای هم استان کارتاگو