باروا

کاستاریکا
آمریکای مرکزی و کارائیب

Barva

Costa Rica

درباره استانباروا

استان باروا در کشور کاستاریکا واقع شده است