گاتوزو

آلاجلا پروینس
کاستاریکا

Guatuso

Costa Rica

درباره شهرگاتوزو

شهرگاتوزو در استان آلاجلا پروینس واقع شده است