فرتانا

آلاجلا پروینس
کاستاریکا

Fortuna

Costa Rica

درباره شهرفرتانا

شهرفرتانا در استان آلاجلا پروینس واقع شده است