ال فسفرو

آلاجلا پروینس
کاستاریکا

El Fosforo

Costa Rica

درباره شهرال فسفرو

شهرال فسفرو در استان آلاجلا پروینس واقع شده است