پلیسنسیا

ستان کریک دیستریکت
بلیز

Placencia

Belize

درباره شهرپلیسنسیا

شهرپلیسنسیا در استان ستان کریک دیستریکت واقع شده است