کای کآلکر

بلیز دیستریکت
بلیز

Caye Caulker

Belize

درباره شهرکای کآلکر

شهرکای کآلکر در استان بلیز دیستریکت واقع شده است