پرترس

ساینت جامس پاریش
باربادوس

Porters

Barbados

درباره شهرپرترس

شهرپرترس در استان ساینت جامس پاریش واقع شده است