هانوی

ها نộی پروینس
ویتنام

Hanoi

Vietnam

درباره شهرهانوی


شهرهانوی در استان ها نộی پروینس واقع شده است این شهر پایتخت کشور ویتنام می باشد

سایر شهرهای هم استان هانوی