که نگای (ترانگ)

ترانگ پروینس
تایلند

Koh Ngai (Trang)

Thailand

درباره شهرکه نگای (ترانگ)

شهرکه نگای (ترانگ) در استان ترانگ پروینس واقع شده است

سایر شهرهای هم استان که نگای (ترانگ)