فاکت پروینس

تایلند
آسيا

Phuket Province

Thailand

درباره استانفاکت پروینس

استان فاکت پروینس در کشور تایلند واقع شده است

شهرهای استان فاکت پروینس

سایر استان های تایلند