فانگ

چیانگ مای پروینس
تایلند

Fang

Thailand

درباره شهرفانگ

شهرفانگ در استان چیانگ مای پروینس واقع شده است

سایر شهرهای هم استان فانگ