کتا کینابالا

ایالت صباه
مالزی

Kota Kinabalu

Malaysia

درباره شهرکتا کینابالا

شهرکتا کینابالا در استان ایالت صباه واقع شده است