بنتنگ

ایالت پاهانگ
مالزی

Bentong

Malaysia

درباره شهربنتنگ

شهربنتنگ در استان ایالت پاهانگ واقع شده است