جهر باهرا

ایالت جهر
مالزی

Johor Bahru

Malaysia

درباره شهرجهر باهرا

شهرجهر باهرا در استان ایالت جهر واقع شده است