نارا

نارا پرفکچر
ژاپن

Nara

Japan

درباره شهرنارا

شهرنارا در استان نارا پرفکچر واقع شده است

سایر شهرهای هم استان نارا