بیاک

پاپا پروینس
اندونزی

Biak

Indonesia

درباره شهربیاک

شهربیاک در استان پاپا پروینس واقع شده است

سایر شهرهای هم استان بیاک